Ruinen Positief Gezond en de ambities

Onlangs heeft de stuurgroep een vervolg plan van aanpak voor Ruinen Positief Gezond besproken. We zijn nu bijna 2 jaar onderweg. De gesprekken met inwoners, professionals en vrijwilligersorganisaties hebben een aantal concrete zaken opgeleverd:

  • Inzicht in aanwezige stakeholders
  • De realisatie van weggeefwinkel Noppes
  • Zitting van het consultatiebureau in Ruinen
  • Inzicht in hoe inwoners denken over gezondheid. Wat is belangrijk voor hen?

Wat willen we verder bereiken?

De geïnventariseerde behoeftes van de inwoners op de 6 aspecten van Positieve Gezondheid – dagelijks functioneren, meedoen, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven – bieden kansen om het aanbod in zorg en welzijn beter te laten aansluiten bij de vraag. We hebben hiervoor een aantal ambities geformuleerd waar de betrokken organisaties mee aan de slag kunnen gaan.

Daarnaast willen we dat binnen 5 jaar alle professionals in De Wolden samen denken en werken aan het bevorderen van Positieve gezondheid en de zes dimensies. Dit betekent een verandering van gedrag, kennis en vaardigheden bij zowel burgers als professionals. Daarnaast is meer samenhang in het beleid nodig; een integrale aanpak voor de beleidsterreinen, zoals voor volksgezondheid, milieu, sociale zaken en onderwijs.

Plan van aanpak

Hoe komen we van het papier naar het doen? Dat is de cruciale vraag én onze gezamenlijke uitdaging. Een van de grotere opgaven in de pilot is hoe we de inwoners van Ruinen kunnen laten horen, zien en voelen wat de betekenis is van Positieve Gezondheid. Er is al wel ervaring opgedaan met het voeren van het ‘andere gesprek’, maar we staan nog aan het begin. Juist corona heeft ons wel geleerd dat het de kunst is om te kijken wat er, ondanks alle beperkingen, nog wel mogelijk is.

Positieve Gezondheid staat weliswaar ook in verschillende netwerken op de agenda, maar het is zeker nog geen algemeen gedachtegoed. We zijn pas net op weg en hebben ook in de eigen organisaties (Welzijn, GGD, gemeente, huisartsen, wijkverpleging) flinke slagen te maken om PG goed te laten landen. We zullen het eerst zelf moeten ervaren om er met inwoners mee aan de slag te kunnen gaan.

We beseffen als stuurgroep goed dat het een proces is van de lange adem, een proces waar de energie ook weer makkelijk kan wegebben als het vuurtje niet opgestookt blijft.

Hoe we er als stuurgroep mee aan de slag willen staat omschreven in het plan van aanpak. In de komende maanden gaan we het verder uitwerken en zullen we de concrete acties en ervaringen via onder andere deze nieuwsbrief graag de revue laten passeren.

Verbinding met Preventieakkoord gemeente

Bij de start van Ruinen Positief Gezond is verbinding gelegd met andere gemeentelijke en provinciale projecten die zich bezighouden met gezondheid. Een van deze projecten is ‘Aan de slag met preventie’ waaraan alle Drentse gemeenten meedoen. Gemeente De Wolden heeft het opgepakt middels een Preventieakkoord waarin ze via het aanpakken van roken, alcoholgebruik en overgewicht een bijdrage wil leveren aan gezondere inwoners in de gemeente.

Het preventieakkoord wordt in april 2021 (digitaal) ondertekend door zoveel mogelijk partijen die zich bezighouden met de drie thema’s en die zich de komende jaren willen verbinden aan de uitvoering. Wil jouw organisatie het preventieakkoord ook ondertekenen? Neem dan contact op met Leoni Pleiter via l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.