Gezond en Actief Leven Akkoord De Wolden

De afgelopen maanden is er binnen de gemeente met diverse medewerkers en een aantal externe partners gewerkt aan een GALA programma De Wolden. In dit Gezond en Actief Leven Akkoord maken we afspraken op het gebied van gezondheid en welbevinden. Het doel is een gezonde generatie in 2040.

Bij de ontwikkeling van het GALA programma is uitgegaan van wat er al is en gebeurt. Hierop wordt voortgebouwd en worden vervolgstappen gezet door middel van dit samenhangende programma waarin vijftien programmalijnen samenkomen.

Vijf gezondsheidsopgaven

In samenspraak met GGD Drenthe, is de gezondheidsopgave voor De Wolden bepaald. Vanuit de overtuiging dat focus zorgt voor meer resultaten zijn er vijf opgaven gehaald uit de bredere gezondheidsopgave;

  • Meer kinderen hebben een kansrijke start
  • Meer inwoners ervaren een betere mentale gezondheid
  • Meer inwoners hebben een gezond gewicht
  • Meer kinderen gaan verantwoord om met alcohol
  • Meer senioren zijn vitaal en minder kwetsbaar

Hier wordt, vanuit het GALA programma, de komende jaren op gefocust en wat in lijn ligt met bijvoorbeeld de keuzes die zijn gemaakt in het gezondheidsbeleid, preventieakkoord, sportakkoord en de herijking sociaal domein.

Indiening GALA plan

Op 26 september 2023 is het GALA plan vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders. Voor 1 oktober 2023 is het plan ingediend voor advies bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en inmiddels is er een positieve reactie ontvangen op het plan. Het advies en het GALA plan is nu ingediend bij het Ministerie van VWS.

Meer over GALA landelijk

In het GALA, dat op 3 februari 2023 is ondertekend, hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gezamenlijk afspraken gemaakt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Daarmee wordt gebouwd aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak van preventie, gezondheid en sociale basis.

Stip op de horizon

De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en waarin sprake is van een sterke sociale basis. Waarin de fysieke en mentale gezondheid vanaf het prille begin, de eerste 1000 dagen, wordt bevorderd en behouden en waar speciale aandacht uitgaat naar mensen in kwetsbare situaties. Hiermee wordt bijgedragen aan het betaalbaar houden van het zorgstelsel, zodat mensen die dat nodig hebben kunnen blijven rekenen op zorg. In eerste instantie geven mensen zelf invulling aan een zo gezond mogelijk leven. Waar nodig wordt door gemeenten, rijk en zorgpartijen passende hulp geboden die aansluit op de behoefte en de mogelijkheden van de hulpvrager.

15 programmalijnen
Er wordt gewerkt met 15 programmalijnen. Dit is een bundeling van bestaande en nieuwe regelingen.

Sport, bewegen en cultuur
1. Uitvoering lokaal Sportakkoord
2. Brede Regeling Combinatiefuncties

Gezondheid & Sociale Basis
3. Terugdringen gezondheidsachterstanden
4. Kansrijke Start
5. Mentale Gezondheid
6. Aanpak overgewicht en obesitas
7. Valpreventie
8. Leefomgeving
9. Opgroeien in een kansrijke omgeving (middelengebruik) & vroegsignalering alcoholproblematiek

  1. Versterken sociale basis
  2. Mantelzorg
  3. Eén tegen Eenzaamheid
  4. Welzijn op recept

Ondersteunende onderdelen
14. Versterking kennis- en adviesfunctie GGD
15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Meer informatie over het GALA is te vinden op de website https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2023/01/31/gala-gezond-en-actief-leven-akkoord.